Some Shogi sentences in Japanese
by Rod Jackson

Do you play Shogi?
Shogi o uchimasu ka?

Can you play Shogi?
Shogi o utemasu ka?

Do you want a game of Shogi with me?
Watashi to Shogi o shimasu ka?

I am looking for people to play Shogi with.
Shogi o uteru aite o sagashitemasu.

Do you know anyone in (Brisbane) who plays Shogi?
(Burisuban) de Shogi o uteru hito o shimasu ka?


Back to Home Page